Biuletyn Informacji Publicznej Majątek - Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2018, 11:38

Majątek

Niedziela, 05 września 2004

Majątek Spółki - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2017 r   -    dane w tys. zł


 

L.p.

Aktywa trwałe

6 191,6

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

3 394,6

III

Należności długoterminowe

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

2 669,1

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

120,0

 

L.p.

Aktywa obrotowe

3 384,7

I

Zapasy

888,2

II

Należności krótkoterminowe

771,8

III

Inwestycje krótkoterminowe

1 653,2

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 71,5

 

Metadane

Data publikacji : 05.09.2004
Data modyfikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Maliszewska
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Maliszewska
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Maliszewska
©1998-2019 Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL