Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek Spółki - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2020 r   -    dane w tys. zł


 

L.p.

Aktywa trwałe

6 064,2

I

Wartości niematerialne i prawne

34 205

II

Rzeczowe aktywa trwałe

3 300 

III

Należności długoterminowe

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

2 587,2

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

142,2

 

L.p.

Aktywa obrotowe

5 312,7

I

Zapasy

1 110,9

II

Należności krótkoterminowe

1 394,1

III

Inwestycje krótkoterminowe

2 739,1

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 68,5

 

Metadane

Data publikacji : 05.09.2004
Data modyfikacji : 14.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Odolak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Odolak
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Odolak

Opcje strony

do góry